Haalbaarheidsstudie afkoppeling hemelwater – infiltratieonderzoek

RSK kan alle studiewerk aanbieden naar de mogelijkheden om hemelwater af te koppelen. Dit gebeurt best zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase. Bij dergelijke studies wordt op basis van de waterbalans, omgevingskenmerken en processen een optimalisatie van hemelwatergebruik, -infiltratie en -buffering gerealiseerd.  Het is in deze onderzoeken van belang de infiltratiecapaciteit van een bodem te kennen. In een infiltratieonderzoek wordt nagegaan hoe snel water in de bodem infiltreert. Voorafgaand wordt er een studie uitgevoerd op basis van omgevingskenmerken, geologie, hydrologie, hydrogeologie en bodemkaarten. Eveneens worden er een aantal infiltratieproeven uitgevoerd om de infiltratiecapaciteit van de bodem te meten. Op basis van de studie en de infiltratieproeven wordt er een advies gegeven met betrekking tot het toepassen van de geschikte infiltratievoorzieningen.

Brownfieldontwikkeling

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die vaak verontreinigd zijn door voormalig gebruik waardoor ze moeilijk tot herontwikkeling komen. De herontwikkeling van zo’n site verloopt vaak complex (stedelijke onverenigbaarheid, slechte toegankelijkheid, …). Deze terreinen komen vooral voor in gebieden met oude industriële activiteiten. De Vlaamse overheid stimuleert de herontwikkeling van deze brownfields door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders. Het “Brownfieldconvenant” is zo’n stimulans om oude sites op te waarderen. Aanvragers moeten voldoen aan meerdere voorwaarden en kunnen alleen deelnemen via een jaarlijkse oproep van de Vlaamse overheid. De ervaring van RSK op dit vlak leert dat de voorbereiding van zo’n aanvraag cruciaal is om tijdig een conform dossier te waarborgen. In het verleden heeft RSK zijn toegevoegde waarde aan brownfield projecten reeds bewezen. Voorbeelden zijn:

 • CFR Lot: herontwikkeling van een oude wolwasplaats tot een residentieel project.
 • Foresco Turnhout: herontwikkeling van een houtbewerking tot een stedelijk project.
 • Tessenderlo Chemie Vilvoorde: herontwikkeling industriële woestenij tot een geïntegreerde werk- en recreatieplaats.

RSK kan begeleiding/ondersteuning bieden met betrekking tot ontwikkelingsprojecten en bodem- en grondwaterzuivering en kan u helpen hierbij aanzienlijke budgettaire besparingen te realiseren.

Bodemadvies

Naast het opstellen, uitvoeren en begeleiden van bodemonderzoeken en -saneringsprojecten kan u bij RSK ook terecht voor algemeen advies inzake bodem.

 • Weet u niet wanneer u verplicht bent tot het uitvoeren van een bodemonderzoek?
 • Wilt u grond (ver)kopen?
 • Wilt u weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van bodem en/of grondwater?
 • Heeft u begeleiding nodig bij de aanvraag van vrijstelling tot saneringsplicht of een aanvraag tot cofinanciering?
 • Wilt u een tweede opinie over een reeds uitgevoerd bodemonderzoek?
 • Wenst u te weten te komen of u in aanmerking komt voor aansluiting bij een sectorfonds (VLABOTEX, …)?

RSK beschikt over een uitgebreid en multidisciplinair team van ervaren deskundigen die op al deze vragen een antwoord kunnen bieden, advies kunnen geven of u kunnen begeleiden doorheen het volledige traject.

Projectmanagement

Naast het opmaken van een individueel onderzoek of alleenstaand verslag heeft RSK heeft ook ervaring met projectmanagement en kunnen wij het volledige traject van A tot Z begeleiden. RSK kan het volledige saneringstraject begeleiden op maat van de individuele opdrachtgever. We kunnen de projecten uitvoeren volgens het “turnkey” principe. Bij zo’n sleutel-op-de-deur aanpak neemt RSK het volledige projectmanagement op zich en zorgt ervoor dat het geheel, zijnde het terrein en de gebouwen, gebruiksklaar worden opgeleverd.
Tevens kan RSK de opdrachtgever ook bijstaan met de opmaak of uitvoering van één van onderstaande zaken, welke de opvolging van een saneringsprocedure vlot laten verlopen:

 • Opmaak van gedetailleerde bestekken.
 • Selectie van de meest geschikte aannemer.
 • De financiële opvolging van saneringswerken.
 • Uitwerking van veiligheidsplannen en de controle van veiligheid op de werf.
 • Management van een werf.
 • Het leveren van technisch en juridisch advies.