RSK kan uw organisatie ook ondersteunen of begeleiden bij het opzetten van een managementsysteem op maat, in overeenstemming met de internationaal erkende standaarden, zoals ISO 14001 (milieu), ISO 50001 (energie), ISO 45.001 (veiligheid).

De ISO-normen werken volgens de cyclus ‘Plan – Do – Check – Act (PDCA)’ wat een iteratieve vierstaps-managementsmethode is, voor de continue verbetering van processen en producten. Het doel is een systematische aanpak voor het continu verbeteren van de prestaties van een onderneming. Eén van de sterke kanten van ISO is het betrekken van de ganse organisatie in het behalen van de vooropgestelde doelstellingen.

Zo specifieert bijvoorbeeld de ISO 50001-norm de eisen voor het implementeren van een energiebeheersysteem. Het doel is het ontwikkelen van een systematische aanpak voor het continu verbeteren van de energieprestatie, met inbegrip van energie-efficiëntie en energieverbruik. De standaard streeft ernaar om organisaties te helpen om hun energiegebruik en hun broeikasgasemissies structureel te verminderen.

Onder dit programma kunnen vallen: bewustwording van het personeel, een energiescan/audit van delen van het bedrijf, energiebalansen van productie-units, het definiëren van energieprestatie-indicatoren (EnPI), het uitwerken van een planning van acties op middellange termijn.

Een organisatie kan ook opteren om hun bedrijfsbehoeften te identificeren en het systeem hieraan aan te passen. Bij veel organisaties zijn onderdelen van een milieumanagementsysteem (ISO 14001) reeds voorhanden, waardoor een opstart vanaf nul niet meer nodig is. Maar soms kunnen ze wel hulp of advies gebruiken bij de verdere (praktische) uitwerking of implementatie van bepaalde aspecten van het (bestaande) milieumanagementsysteem. Door organisaties wordt de vernieuwde ISO 14001:2015 als “strenger” en “uitdagender” ervaren.

RSK kan u ondersteunen in:

  • De analyse van uw huidig managementsysteem, het uitvoeren van een gap-analyse tegen de procedures en de werkwijze van de ISO-norm.
  • Integratie met andere managementsystemen, ISO 9001, ISO 45.001, ISO 50001.
  • Uitvoering van compliance audits, ontwikkeling van wettelijke registers en het up to date houden ervan.
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van uw bedrijfsbeleid en doelstellingen.
  • Uitvoering van interne audits als onderdeel van een auditprogramma of een pre-audit.

Een gecertificeerd managementsysteem kan een pre-kwalificatie vereiste zijn bij een aanbestedingsprocedure of een contractuele vereiste. Wat de motivatie ook is, de interesse in het opzetten van een managementsysteem neemt de afgelopen jaren duidelijk toe. Het doel van RSK is dan ook om de behoeften van haar klanten te begrijpen en ervoor te zorgen dat het milieumanagementsysteem en bijhorend advies zakelijke aspiraties ondersteunt en financiële, zakelijke en juridische risico’s minimaliseert met als uiteindelijk doel de garantie van een echte duurzame bedrijfsvoering.