In Vlaanderen zijn houders van een stedenbouwkundige vergunning voor sloop of ontmanteling van gebouwen en industriële installaties met een bouwvolume van meer dan 1000 m³, wettelijk verplicht een sloopinventaris van sloopafval op te stellen. Daarenboven verplicht de wetgever de selectieve inzameling van minimaal een tiental afvalstromen bij sloop.

RSK voert in het Vlaamse Gewest, maar ook in de andere gewesten, sloopinventarissen uit conform de geldende wetgeving. De inventaris beoogt het in kaart brengen van de aanwezige afvalstoffen (gevaarlijk en niet-gevaarlijk) die bij sloop zullen worden geproduceerd. De verwachte hoeveelheden van de afvalstoffen worden geraamd en de staat van de materialen wordt beschreven.

De sloopinventaris is een eerste stap in duurzame sloop en kadert in het streven naar een circulaire economie. Hierbij worden afvalstoffen op de meeste geschikte manier weggenomen, en waar mogelijk hergebruikt, gerecycleerd of verbrand met energie-recuperatie. Gevaarlijke afvalstoffen worden op gepaste wijze, met respect voor het milieu, rekening houdend met de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, verwijderd en verwerkt.

In dat kader is ook Tracimat opgericht. Tracimat treedt op als sloopbeheerorganisatie en ziet toe op de kwaliteitscontrole en -bewaking van aan de sloop tot aan de recyclage. Tracimat heeft als doel:

  • Beoordelen van sloopopvolgingsplannen en het afleveren van een conformiteitsverklaring
  • Afleveren van een verwerkingstoelating en sloopattest
  • Bieden van opleiding en het verschaffen van advies

Vanaf 2018 moet bij werken waarbij puin vrijkomt en dat afgevoerd wordt of ter plaatse verwerkt zal worden door een vergunde breker de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat gevolgd worden opdat het puin als LMRP (Laag milieurisicoprofiel) kan aanvaard worden. Sloopopvolgingsplannen voor sloop en afbraakwerken die in uitvoering zijn/gaan na eind augustus 2018 dienen tijdig opgemaakt te worden en ter conformverklaring bij Tracimat worden ingediend. RSK heeft verschillende projectleiders in dienst, erkend als Tracimat-deskundigen, die ‘sloopopvolgingsplannen’ en ‘controleverslagen’ kunnen opmaken.