Een asbestinventaris en sloopopvolgingsplan laten opmaken doet u door een erkende Tracimat deskundige

Asbestinventaris

Een asbestinventaris is volgens de arbeidswetgeving verplicht om werknemers te beschermen tegen blootstelling aan asbestvezels en is vereist voor elk gebouw waar werknemers zijn tewerkgesteld.

Sloopopvolgingsplan

Wanneer bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan te laten opmaken?

Een sloopopvolgingsplan dient te worden opgemaakt voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken :

 • van niet-residentiële gebouwen met een totaal bouwvolume van meer dan 1000 m³
 • van in hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m³
 • in het kader van infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur, met een volume van meer dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning en wordt opgesteld door een bij Tracimat (sloopbeheerorganisatie) aangesloten deskundige.

De sloopinventaris maakt een onderscheid tussen:

 • asbesthoudende afvalstoffen
 • gevaarlijke afvalstoffen (brandstoftanks, olietanks, teerhoudende afvalstoffen, …)
 • niet gevaarlijke afvalstoffen (beton, metselpuin, hout, glas, …)

Een sloopopvolgingsplan laten opmaken resulteert in een duidelijke weergave van de verwachte hoeveelheden afvalstoffen, en de staat van de materialen.

Een sloopopvolgingsplan laten opmaken: de eerste stap richting een circulaire economie

Een sloopopvolgingsplan laten opmaken is een eerste stap richting een duurzame sloop en een circulaire economie. Hierbij streeft men steeds naar volgende doelstellingen:

 • determineren van de meest geschikte manier om de afvalstoffen te verwijderen
 • nagaan of de afvalstoffen kunnen hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden
 • onderzoeken of verbranding van de afvalstoffen mogelijk is met energie-recuperatie
 • het afvoeren en verwerken van gevaarlijke afvalstoffen met respect voor mens en milieu

De traceerbaarheidsprocedure van Tracimat

Teneinde de kwaliteitscontrole en kwaliteitsbewaking van aan de sloop tot aan de recyclage te garanderen, werd de sloopbeheersorganisatie Tracimat opgericht.

Tracimat heeft als doel:

 • het beoordelen van sloopopvolgingsplannen en het afleveren van een conformiteitsverklaring
 • het afleveren van een verwerkingstoelating en sloopattest
 • het bieden van opleiding en advies

Bij werken waarbij puin vrijkomt en dat afgevoerd wordt of ter plaatse verwerkt zal worden door een vergunde breker, de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat gevolgd worden, opdat het puin als LMRP (Laag milieurisicoprofiel) kan aanvaard worden.

Sloopopvolgingsplannen voor sloop- en afbraakwerken die in uitvoering zijn, dienen tijdig opgemaakt te worden en ter conformverklaring bij Tracimat te worden ingediend.

RSK heeft als professioneel milieuadviesbureau diverse erkende Tracimat deskundigen in dienst. Zij staan o.a. in voor de ‘sloopopvolgingsplannen’ en het opmaken van ‘controleverslagen’.

Bent u verplicht een asbestiventaris en / of sloopopvolgingsplan te laten opmaken?

RSK Benelux is uw ervaren partner in het opmaken van sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen. Onze erkende Tracimat deskundigen garanderen een optimale en duurzame kwaliteit, van sloop tot recyclage.