Technisch verslag voor grondverzet laten opmaken en studie van ontvangende grond

1. Technisch verslag

Wat is grondverzet?

Onder grondverzet verstaat men: het uitgraven, vervoeren en opnieuw bijvullen van de uitgegraven grond. De afgegraven grond kan ter plaatse hergebruikt worden of naar een andere plaats afgevoerd worden. De afgegraven grond kan ook door uitgegraven grond van een andere locatie opnieuw bijgevuld worden.

Wanneer is een technisch verslag nodig bij grondverzet?

Afhankelijk van het uit te graven volume en de aard van de af te graven grond (verdachte grond of niet-verdachte grond), wordt er bepaald of er een technisch verslag voor het grondverzet dient te worden opgemaakt. In het technisch verslag wordt de kwaliteit van de uitgegraven of uit te graven bodem bepaald, en wordt nagegaan wat de gebruiksmogelijkheden van de uitgegraven grond zijn.

Het technisch verslag dient steeds bij een erkende bodembeheersorganisatie te worden ingediend ter controle. Deze levert op haar beurt een conformiteitsattest af.

Wanneer een technisch verslag voor grondverzet werd opgemaakt, blijft dit 2 jaar geldig. Wordt de afgraving van de grond pas na 2 jaar gepland, dan is een actualisatie van de resultaten van het technisch verslag vereist.

Een technisch verslag is NIET nodig indien:

  • de ontgraving minder dan 250m³ betreft op een niet-verdachte grond

 

Een technisch verslag is WEL nodig indien:

  • de ontgraving meer dan 250m³ betreft
  • de ontgraving minder dan 250m³ betreft op een verdachte grond

 

Milieukundig toezicht tijdens het uitgraven is soms aangeraden. RSK is hiervoor een vakbekwame partner die jarenlange expertise in huis heeft.

Heeft u naast het technisch verslag ook bijkomend advies nodig over de afgegraven grond, dan begeleidt RSK u met het beste advies, zoals:

  • blijft de grond best ter plaatse?
  • Is bouwkundig bodemgebruik een mogelijkheid?
  • Kan de grond naar een groeve afgevoerd worden?
  • Moet er aandacht worden besteed aan de bemaling van het grondwater?

Vlaanderen versus Wallonië

In Brussel en Wallonië gelden andere regels rond grondverzet. Ook in deze regio’s beschikt RSK over de nodige erkenningen om het technisch verslag inzake grondverzet naar alle deskundigheid uit te voeren.

2. Studie van ontvangende grond

Blijkt uit het technisch verslag dat uw afgegraven grond niet voldoet aan de voorwaarden voor vrij gebruik als bodem buiten de kadastrale werkzone, dan moet er op de ontvangende grond een studie worden uitgevoerd. Hieruit zal blijken welke kwaliteit de grond op het ontvangende terrein heeft en welke kwaliteit de aangevoerde uitgegraven grond dient te hebben.

Een technisch verslag voor grondverzet laten opmaken?

Meer info over grondverzet en het bijhorende technisch verslag leest u hier.

Voldoende geïnformeerd?