Een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren? Ga in zee met een erkende deskundige!

Wat is het verschil tussen een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek?

1. Oriënterend bodemonderzoek

Is er sprake van een risicogrond? Dan zal een erkende deskundige een oriënterend en/of een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren om de bodemverontreiniging in kaart te brengen. Het bodemonderzoeksbureau start altijd met het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek. Daarbij neemt de erkende bodemsaneringsdeskundige (type 1 of 2) grondstalen en waterstalen ter hoogte van de risicolocaties en op onverdachte zones.

Is er vervuilde grond vastgesteld, dan gaat het bodemonderzoeksbureau na wanneer de bodemverontreiniging ontstond door middel van een historisch onderzoek.

 

We onderscheiden 3 soorten bodemverontreiniging:

 1. Historische verontreiniging:
  De bodemverontreiniging is ontstaan vóór de inwerkingtreding van het eerste Bodemsaneringsdecreet van 29 oktober 1995.
  Is er een duidelijke aanwijzing van een ernstige bodemverontreiniging, dan onderzoekt het bodemonderzoeksbureau de verontreiniging in een beschrijvend bodemonderzoek.
 1. Nieuwe verontreiniging:
  De bodemverontreiniging is ontstaan na 29 oktober 1995.
  Is de bodemsaneringsnorm overschreden of dreigt deze overschreden te worden (> 80% van de bodemsaneringsnorm)? Dan onderzoekt het bodemonderzoeksbureau de verontreiniging verder in een beschrijvend bodemonderzoek.
 1. Gemengde verontreiniging:
  De bodemverontreiniging ontstond zowel voor als na 29 oktober 1995.
  Uw bodemsaneringsdeskundige zal het onderscheid maken tussen het aandeel historische en nieuwe verontreiniging.

2. Beschrijvend bodemonderzoek

Blijkt uit het oriënterend bodemonderzoek dat de vastgestelde bodemverontreiniging verdere maatregelen vereist, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek. Hieruit zal immers blijken of een bodemsaneringsproject nodig is.

Net zoals bij het oriënterend moet ook het beschrijvend bodemonderzoek door een erkende deskundige worden uitgevoerd.

Een beschrijvend bodemonderzoek bepaalt onder meer:

 • hoeveelheid verontreiniging
 • omvang van de verontreiniging
 • oorsprong van de verontreiniging
 • concentraties van verontreiniging
 • aard (ouderdom) van de verontreiniging
 • humane, verspreidings- en ecotoxicologische risico’s die aan de verontreiniging verbonden zijn (d.m.v. risico- en evaluatiemodellen)

 

Een verontreinigde grond wordt gesaneerd in volgende gevallen:

 1. Historische verontreiniging: wanneer er een risico uitgaat van de bodemverontreiniging.
 2. Nieuwe verontreiniging: bij overschrijding van de bodemsaneringsnormen.

Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

Een indicatief bodemonderzoek is vrijwillig (bv. in het kader van verhuur of een ontwikkeling). Een oriënterend bodemonderzoek is daarentegen bij wet verplicht. Een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek in het kader van een risicogrond laat u dan ook uitvoeren door een erkende deskundige en dit in volgende gevallen:

 1. Een overdracht van grond:
  Om te vermijden dat verontreinigde grond wordt overgedragen, is er een onderzoeksplicht bij overdracht van risicogrond.
 1. Een periodieke onderzoeksplicht:
  Een exploitant kan verplicht zijn door de aard van de activiteiten om binnen een bepaalde termijn en daarna volgens een bepaalde periodiciteit een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren.
 1. Een sluiting van een risico-inrichting.
 2. Een faillissement van de eigenaar van een risico-inrichting.
 3. Een situatierapport bij een GPBW-inrichtingen.

Standaardprocedure voor oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Een erkende bodemsaneringsdeskundige type 1 of 2 voert het oriënterend bodemonderzoek uit door middel van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek.

Opgelet: sinds 4 februari 2019 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek. Meer info over deze wijzigingen leest u op de website van OVAM.

Bodemonderzoek bij uitzonderlijke gevallen

Bodemverontreiniging bij schadegevallen

De definitie van een schadegeval is in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 als volgt omschreven: “Een onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging”.

 1. Vereenvoudigde procedure

De behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen kan via een vereenvoudigde procedure verlopen mits voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • Het schadegeval is binnen de termijn van veertien dagen gemeld bij de bevoegde overheid.
 • De effectieve behandeling kan worden uitgevoerd binnen 180 dagen vanaf de melding of vanaf vaststelling door de bevoegde overheid.
 1. Gewone procedure

Is er niet aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt de gewone procedure uitgevoerd waarbij de saneringsplichtige een beschrijvend bodemonderzoek laat uitvoeren.

Ook in geval van een schadegeval bepaalt het decreet dat het uitvoeren van maatregelen en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige moet gebeuren.

Onderzoeksverslag mazouttank en aansluiting bij Promaz-fonds

Binnen en rondom gebouwen kunnen lekkages van mazouttanks of -leidingen tot bodemverontreiniging leiden. Het aanpakken van deze vervuiling kan ingewikkeld en duur zijn.
Indien u denkt dat er sprake is van vervuiling door een mazouttank, moet u eerst zelf een onderzoeksrapport laten opstellen.
RSK Benelux staat met zijn jarenlange expertise voor u klaar om dit onderzoek voor u snel en tegen een zeer gunstige prijs uit te voeren. We helpen u vervolgens ook bij het aansluiten bij Promaz.
Wanneer er toch verontreiniging wordt aangetoond, kan het Promaz-fonds u financieel en praktisch ondersteunen bij het beschrijvend bodemonderzoek en de bodemsanering.
Klik hier om een offerte te vragen voor het opstellen van een onderzoeksverslag.

RSK: uw vertrouwenspartner in bodemonderzoek sinds 1989

Heeft u te maken met een risicogrond? Laat u dan adviseren door een erkende deskundige gespecialiseerd in oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek. RSK Groep is sedert 1989 een erkende partner voor zowel de private als openbare sector. Sindsdien hebben we ons ontwikkeld tot één van Europa’s meest toonaangevende milieuadviesbureaus. Met onze 9 kantoren verspreid over Vlaanderen en Wallonië hebben onze bodemsaneringsdeskundigen immers alle expertise in huis om elk bodemsaneringsproject te begeleiden van A tot Z.

Benieuwd naar de prijs van een bodemonderzoek?