Veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaats

Wanneer bent u wettelijk verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen?

Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (KB T&MB) verplicht het aanstellen van een veiligheidscoördinator indien twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens werkzaamheden op de bouwplaats uitvoeren. Deze aanstelling is noodzakelijk ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad, of de kostprijs van de werken. De term ‘werkzaamheden’ is hierbij een zeer ruim begrip.

De taken van een veiligheidscoördinator

Tijdens de fase ‘Ontwerp’ stelt de veiligheidscoördinator een veiligheids-en gezondheidsplan op waarbij reeds wordt geanticipeerd op risico’s tijdens de uitvoeringsfase. De te nemen preventieve maatregelen worden opgelijst en besprekingen met aannemers vinden reeds plaats.

Tijdens de fase ‘Verwezenlijking’ voert de veiligheidscoördinator plaatsbezoeken uit inclusief verslaggeving, met terugkoppeling aan de betrokken partijen. Alle informatie wordt samengebundeld in een coördinatiedagboek. Belangrijke informatie voor eventuele latere interventies worden samengebundeld in een post-interventiedossier.

Veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd tijdens de ontwerpfase en verwezenlijkingsfase van een bouwproject. Het is bijgevolg belangrijk om tijdig een veiligheidscoördinator aan te stellen, vanaf de ontwerpfase van een bouwproject!

Bent u verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen?

RSK Benelux is uw ervaren partner in veiligheidscoördinatie. Onze veiligheidscoördinatoren zorgen voor een deskundige opvolging van alle types bouwprojecten, en beschikken bovendien over een specifieke kennis voor de veiligheidscoördinatie van projecten onder milieukundige randvoorwaarden (bijvoorbeeld saneringsprojecten, …).